Het College van B&W meldt flinke sprongen vooruit rond het Ringersproject aan de gemeenteraad. Over veel zaken is reeds overeenstemming bereikt. Duidelijk wordt dat in de Ringersfabriek ook woningen komen.

Het gemeentebestuur van Alkmaar nam het afgelopen jaar de regie bij het samenbrengen van alle betrokken partijen en het overbruggen van tegengestelde belangen. Op dinsdag 11 oktober informeerde wethouder Kloos namens het College van B&W de gemeenteraad als volgt:

Sinds het begin van dit jaar wordt nauw samengewerkt tussen de vier partners die een rol spelen in de herontwikkeling van de Ringersfabriek: Dobla, BPD, BOEi en de gemeente. Dobla speelt de rol van initiatiefnemer van de Chocolade Experience, BPD is eigenaar van het gebouw, BOEi ontwikkelaar van industrieel erfgoed en de gemeente is bevoegd gezag en aanjager van het project. Op 17 juni jl. werd de samenwerking bekrachtigd in een intentieovereenkomst.

Vanaf dat moment is de samenwerking in een versnelling terecht gekomen. De contacten met toekomstige huurders worden uitgewerkt in ontwerpen voor de fabriek, die op hun financiële merites worden beoordeeld en worden geoptimaliseerd om de haalbaarheid dichterbij te brengen. Het huurcontact met de huurder van een deel van het complex, Carpet Right, werd beëindigd. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsvorm waarbinnen de drie marktpartijen kunnen samenwerken om de Ringersfabriek te transformeren naar een Chocolate Experience met aanvullende functies (wonen, hotel, kantoor, horeca). De plannen in de huidige vorm passen goeddeels in het vigerende bestemmingsplan.

BOEi zoekt externe middelen om de onrendabele top (die samenhangt met de herontwikkeling van een monument) bij de voor hen bekende fondsen. In samenwerking met de gemeente benadert BOEi de Rijks- en provinciale overheid met het verzoek om steun. De eerste contacten zijn gelegd en vervolggesprekken zijn belegd. Deze hogere overheden zijn behalve in het behoud van het monument vooral ook geïnteresseerd in de betekenis voor de regionale economische ontwikkeling en het toerisme. Deze betekenis krijgt gestalte in relatie tot de binnenstad en de gebiedsontwikkeling Overstad.

Het college is verheugd dat de vier partijen in de intentieovereenkomst eensgezind zijn in de ambitie om de Ringersfabriek te herontwikkelen, zodat de Chocolate Experience daarin gehuisvest kan worden. Wij hebben vertrouwen dat dit proces met de samenwerkingspartners tot een goed einde gebracht kan worden.